Publikácie členov Spoločnosti - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

Publikácie členov SpoločnostiNiektoré z knižných publikácií členov Spoločnosti

Metafyzika


Rastislav Nemec: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie. Trnava: Dobrá kniha, 2009, 184 s. ISBN 978-80-7141-644-9
Petr Dvořák – David Peroutka – Ondřej Tomala: Modality v analytické metafyzice. Praha: Filosofia - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 2010, 234 s. ISBN 978-80-7007-326-1

Etika


Oľga Gavendová: Základy všeobecnej etiky. Univerzita Komenského: Bratislava, 2009, 160 s. ISBN 978-80-223-2629-2
Stanislav Sousedík: Svoboda a lidská práva. Praha: Vyšehrad, 2010, 129 s. ISBN 978-80-7429-036-7


Kresťanská etika

Inocent Mária Szanisló: Úvod do základnej katolíckej morálnej teológie I. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského: 2008, 181s. ISBN 978-80-89361-11-3
Inocent Mária Szanisló: Nepokradneš: teologický pohľad na hospodársku etiku podľa siedmeho Božieho prikázania. Košice: TypoPress, 2009
, 82 s. ISBN 978-80-89089-88-8

Spoločnosť

Inocent Mária Szanisló: Človek v spoločenstve štátu a cirkvi: vybrané kapitoly z politickej filozofie pre teologické fakulty. Košice: Heuréka Evolution, 2012, 147 s. ISBN 978-80-970090-4-5
Martin Cajthaml: Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy. Praha: OIKOYMENH, 2010, 170 s. ISBN 978-80-7298-433-6
Dominika Alžbeta Dufferová: Európa - priestor práva a spravodlivosti: Carl Schmitt a jeho politická teológia očami sociálnej etiky a prirodzeného práva v náuke W. Ockenfelsa a A. F. Utza. Trnava: Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2003, 204 s. ISBN 80-7141-427-1
Dominika Alžbeta Dufferová
: Základy sociológie a sociálna náuka Cirkvi. Bratislava: Dobrá kniha, 2006, 113 s. ISBN 80-7141-523-5


Epistemológia, logika, teória poznania


Lukáš Novák – Petr Dvořák: Úvod do logiky aristotelské tradice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, 217 s. ISBN 978-80-7040-959-6
Peter Volek: Úvod do logiky a teórie vedy. Bratislava: Update Studio, 1999, 207 s. ISBN 80-967765-1-7
Peter Volek: Teória poznania u Edity Steinovej: Metafyzické základy poznania u Edity Steinovej v porovnaní s Edmundom Husserlom a Tomášom Akvinským. Banská Bystrica-Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 1998, 258 s. ISBN 80-88937-01-9

Antroplógia


Andrej Rajský: Osoba ako ikona tajomstva. Príspevok k personalistickej antropológii. Bratislava: Veda, 2007, 185 s. ISBN 978-80-8082-146-3
Andrej Rajský: Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka. Filozoficko-etický pohľad. Bratislava: Veda, 2009, 207 s. ISBN 978-80-8082-297-2
B. Kudláčová - Andrej Rajský: Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). Bratislava: Typi Universitstis Tyrnaviensis – Veda, 2012, 293 s. ISBN 978-80-8082-574-4
Milan Petkanič: Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2010, 202 s. ISBN 978-83-7490-303-5


Začiatok a koniec ľudského života

Inocent Mária Szanisló - D. Demočko: Od počatia po narodenie: orientácia v riešení vybraných súčasných bioetických problémov. Košice: Heuréka, 2011, 167 s. ISBN 978-80-970090-2-1
Peter Volek: Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. Edícia Humanitné štúdie, zv. 13. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, 264 s. ISBN 978-80-8084-497-4


Tomizmus

Peter Volek: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov. Edícia Humanitné štúdie, zv. 2. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2003, 459 s. ISBN 80-89039-23-5
David Peroutka: Tomistická filosofická antropologie. Praha: Krystal OP, 2012, 197 s. ISBN 978-80-87183-42-7

Filozofia náboženstva (filozofická alebo prirodzená teológia)


Oľga Gavendová: Filozofia náboženstva. Univerzita Komenského: Bratislava, 2006,, 128 s. ISBN 80-223-2152-4
Martin Vašek: Kapitoly zo súčasnej filozofie náboženstva. IRIS, 2012, 125 s. ISBN 978-80-89256-85-3
Tomáš Machula: Křesťanská víra a racionalita. Filosofický přístup. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004, 95 s. ISBN 80-7040-727-1

Analytická filozofia náboženstva

Ľuboš Rojka: Kto je Boh a či vôbec jestvuje: Úvod do filozofickej teológie. Prvý diel. Trnava: Dobrá kniha, 2010, ISBN 978-80-7141-693-7
Mária Spišiaková: Zlo v Božom stvorení: Riešenie problému zla v analytickej filozofii náboženstva. Warszawa: Rhetos, 2012, 206 s. ISBN 978-83-89781-71-0Filozofia vied, kozmológia, filozofia prírody


Miroslav Karaba: Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody. Trnava : Dobrá kniha, 2009, 252 s. ISBN 978-80-7141-573-2
Mikuláš Blažek, Karol Ďurček, Ľuboš Rojka: Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír. Bratislava, Typi UT a VEDA, 2006, 315 s. ISBN 80-8082-079-1 (Typi), ISBN 80-224-0929-4 (Veda)
Ľuboš Rojka: Stvorenie vesmíru z ničoho: Quentin Smith proti Williamovi Craigovi. Trnava: Dobrá kniha, 2012, 252 s. ISBN 978-80-7141-734-4
Tomáš Machula: Filosofie přírody. Praha: Krystal OP, 2007, 109 s.


Filozofia mysle, kognitívne vedy

Oľga Gavendová (ed.): Variácie na tému sloboda. Filozofické reflexie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, 172 s. ISBN 978-80-223-3072-5
Peter Volek, Dana Korineková, Miroslav Kuric, Michal Chabada, Juraj Odorčák: Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. Edícia Humanitné štúdie, zv. 14. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, 112 s. ISBN 978-80-8084-612-1Filozofická metodológia


Ľuboš Rojka: Ako sa vyjadrovať rozumne a zmysluplne: Uvedenie do filozofickej metodológie. Bratislava: Dobrá kniha, 2009. 75s. ISBN 978-80-7141-643-2Dejiny filozofie


Alžbeta Dufferová: Dejiny filozofie Starovek. Bratislava: Dobrá kniha, 2001, 51 s. ISBN 80-7141-351-8
David Peroutka: Aristotelská nauka o potencích. Praha: Filosofia - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 2010, 215 s. ISBN 978-80-7007-330-8
Martin Vašek: "Abelardova filozofická reflexia náboženského dialógu." Filozofia, vol. 68, č. 6, 2013, s. 481-492.

Martin Vašek: Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku: Akvinský, Lullus a Kuzánsky. Bratislava: IRIS, 2014, 154 s. ISBN 978-80-8153-032-6


Augustín

Martin Vašek: Aurelius Augustinus o vôli, milosti a predurčení. Bratislava, Iris, 2007, 192 s. ISBN 978-80-89256-13-6

Tomáš Akvinský

Peter Volek: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Katolícka unievrzita v Ružomberku, 2002, 459 s. ISBN 80-89039-23-5
Tomáš Machula: De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě. Praha: Krystal OP, 2003, 79 s. ISBN 80-85929-57-0
Tomáš Machula:  – Štěpán Martin Filip: Tomismus čtyřiaadvaceti tezí. Praha: Krystal OP, 2010, 228 s. ISBN 978-80-87183-28-1

Ján Duns Scotus

Michal Chabada: Úvod do čítania Jána Dunsa Scota. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, 98 s. ISBN 978-80-8084-892-7
Michal Chabada: Ján Duns Scotus: Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, 151 s.
Michal Chabada: Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, 128 s. ISBN 978-80-223-2408-3
Návrat na obsah