10. konferencia, České Budějovice - Spoločnosť pre kresťansky orientovanú filozofiu

Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Spoločnosť pre kresťasnky orientovanú filozofiu
Prejsť na obsah

10. konferencia, České Budějovice

Konferencie


Program 10. konferencie v Českých Budejoviciach, 2006

Téma: Antropologické predpoklady etiky


2006


N
edeľa
Príchod medzi 18. a 21. hodinou, na vrátnici Teologickej fakulty, studená večera

P
ondelok
8.00 raňajky (jedáleň TF)
zahájenie o 9. hod. - prejav dekana fakulty (učebňa č. 3, prízemie TF)

Mgr. Daniel Heider (TF JU): Aristotelovo pojetí blaženosti v Etice Nikomachově
9.50 – 10.20 pauza na kafe

10.20 – 11.00 Mgr. Rasťo Nemec (TF TU): Náčrt Whiteheadovej koncepcie etiky

11.30 ob
ed

12.00 – 13.30 redakčn
á rada SN (dekanát, miestnosť 212)
13.30 – 14.10 Mgr. Kamila Pacovská (FF UK): Osobní identita a její role v morálním hodnocení
14.10 – 14.50 Mgr. Martina Pavelková (TF JU): Přirozený zákon versus princip autonomie
14.50 – 15.20 pauza na kafe

15.20 – 16.00 Mgr. Štěpán Holub, PhD. (CMTF UP): Politický význam etického myšlení podle Hannah Arendtové

16.30 svatá
omša
17.30
večera
18.00 posezení – studentský klub TF nebo hospoda (
podľa dohody)

U
torok
8.00 raňajky
9:00 p
rednášky

9.00 – 9.40 Dr. Luboš Rojka (TF TU): Antropologická fundácia etiky u Bernarda Lonergana SJ
9.40 – 10.10 pauza na kafe

10.10 – 10. 50 Mgr. Petr Urban (TF JU): Antropologické předpoklady etiky a etické předpoklady antropologie

11.00
Zhodnotenie konferencie, plánovanie
Návrat na obsah